Thiết Kế Phẳng


Thiết kế phẳng Thiết kế phẳng - Có nghĩa là một trang web bằng phẳng không có các nút ba chiều hoặc đổ bóng. Cung cấp cảm giác rằng các trang web là hoàn toàn phẳng. Apple và nhiều công ty lớn khác đã thiết kế trang web của họ bằng phẳng. Bằng cách đặt tất cả mọi thứ một cách có trật tự trên mặt phẳng để thu được giá trị của một thiết kế phẳng.

- Ví dụ: Những thứ cần thiết cho một công việc.
Các kiểu thiết kế khác
  1. Thiết kế cuộn
  2. Đồ họa website
  3. Thiết kế Landing Page
  4. Thiết kế màu dốc
  5. Thiết kế thẻ
  6. Thiết kế trồi
  7. Thiết kế trượt
  8. Tương tác vi mô
  9. Thiết kế Typography