ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ BÁN HÀNG

Kể từ tháng 06 năm 2020

Chào mừng bạn đến với Cửa hàng Trực tuyến của DOTE tại dote.vn (gọi tắt là “cửa hàng DOTE” hay “Cửa hàng”). Cửa hàng DOTE là một trang web do Công ty TNHH Một thành viên Đồng Thế điều hành, có trụ sở kinh doanh chính tại thôn Đại Vi, X. Đại Đồng, H. Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (“DOTE,” “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi”).

Thông qua cửa hàng DOTE, DOTE cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều tài nguyên khác nhau, bao gồm Cửa hàng, thông tin về thiết kế web, dịch vụ khác có thể có hoặc không có sẵn để mua, cho khu vực tải xuống, chứng từ, tài liệu và hướng dẫn, (gọi chung là “Dịch vụ”). Dịch vụ, bao gồm mọi bản cập nhật, nâng cấp, tính năng mới và/hoặc phần bổ sung của mọi thuộc tính Web mới, tuân theo những Điều khoản Sử dụng và Bán hàng này (“Điều khoản Sử dụng và Bán hàng” hoặc “Hợp đồng”). Bằng việc sử dụng Trang web, mua dịch vụ từ cửa hàng DOTE hoặc sử dụng bất cứ Dịch vụ nào, bạn chấp nhận và đồng ý với những Điều khoản Sử dụng và Bán hàng này, Tuyên bố về Quyền riêng tư của DOTE (xem mục BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN bên dưới) cũng như mọi điều khoản và điều kiện, các chính sách hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm hiện hành được đề cập trong tài liệu này và có thể truy cập qua các siêu liên kết có liên quan (gọi chung là “các Chính sách của cửa hàng DOTE”). Bạn cũng có thể tìm thấy các Chính sách của cửa hàng DOTE trong cửa hàng DOTE. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các Chính sách của cửa hàng DOTE.

Xin lưu ý rằng nếu chúng tôi có Cửa hàng Bán lẻ DOTE ở quốc gia khác ngoài Việt Nam, thì các chính sách khác có thể được áp dụng.

Các điều khoản Liên quan đến việc Bạn Sử dụng cửa hàng DOTE

1. GIỚI HẠN SỬ DỤNG CÁ NHÂN PHI THƯƠNG MẠI

Trừ khi được nêu cụ thể, cửa hàng DOTE và Dịch vụ dành cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại của bạn. Bạn không được phép phân phối, xuất bản, cấp phép hoặc bán bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào nhận được từ cửa hàng DOTE hoặc Dịch vụ cho mục đích thương mại.

2. THÔNG BÁO CỤ THỂ VỀ TÀI LIỆU CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB CỬA HÀNG DOTE

Giấy phép sử dụng Tài liệu (chẳng hạn như bản giấy, thông cáo báo chí, bản dữ liệu và câu hỏi thường gặp) từ cửa hàng DOTE và Dịch vụ được cung cấp, với điều kiện là (1) thông báo bản quyền sau đây: “© 2020 DOTE. Bảo lưu mọi quyền.” xuất hiện trong tất cả các bản sao cùng với sự xuất hiện của cả thông báo bản quyền và thông báo giấy phép này, (2) việc sử dụng những Tài liệu như vậy từ cửa hàng DOTE hoặc Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thông tin và phi thương mại hoặc mục đích sử dụng cá nhân và sẽ không được sao chép hoặc đăng tải lên bất kỳ máy tính nào có kết nối mạng hoặc được truyền phát bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào, trừ khi được cho phép trong các trường hợp miễn trừ theo luật bản quyền hiện hành và (3) không sửa đổi bất kỳ Tài liệu nào. Các học viện giáo dục được công nhận chính thức, chẳng hạn như các trường tiểu học và trung học, các trường đại học, cao đẳng công/dân lập và các trường cao đẳng cộng đồng, có thể tải xuống và sao chép Tài liệu để phân phát trong lớp học. Việc phân phát ra ngoài lớp học yêu cầu phải có giấy phép rõ ràng bằng văn bản của DOTE. Việc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị pháp luật nghiêm cấm rõ ràng và có thể phải chịu các hình phạt hình sự và dân sự nặng. Người vi phạm sẽ bị khởi tố tới mức tối đa có thể.

Các tài liệu nêu trên không bao gồm bản thiết kế hoặc bố cục của Trang web dote.vn, Trang web hay bất kỳ trang web nào khác do DOTE sở hữu, điều hành, cấp phép hoặc kiểm soát. Thành phần của các trang web của DOTE, bao gồm Trang web, được bảo vệ theo luật thương mại, thương hiệu, cạnh tranh và các luật khác và không được phép sao chép hoặc mô phỏng toàn bộ hay từng phần. Không được phép sao chép, truyền tải lại hoặc cung cấp bất kỳ biểu trưng, đồ họa, âm thanh hoặc hình ảnh nào từ bất kỳ trang web nào của DOTE, bao gồm Trang web trừ khi được DOTE hoặc luật hiện hành cho phép rõ ràng.

Tài liệu và các đồ họa liên quan được xuất bản trên cửa hàng DOTE hoặc Dịch vụ có thể bao gồm sai sót về kỹ thuật hoặc lỗi in ấn. Các thay đổi được bổ sung định kỳ vào thông tin trong tài liệu này. DOTE và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của DOTE có thể thực hiện cải tiến và/hoặc thay đổi về (các) sản phẩm và/hoặc chương trình được mô tả ở đây vào bất cứ lúc nào.

3. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT CỦA THÀNH VIÊN

Nếu cửa hàng DOTE hoặc bất kỳ Dịch vụ nào yêu cầu bạn mở tài khoản, bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác theo mẫu đăng ký được áp dụng. Bạn cũng sẽ chọn mật khẩu và tên người dùng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn chấp nhận thỏa thuận dịch vụ hoặc các điều khoản sử dụng riêng như điều kiện mở tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm giữ bảo mật các thông tin tài khoản và mật khẩu đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình. Bạn đồng ý thông báo cho DOTE ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.

4. KHÔNG SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC PHI PHÁP

Theo điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn bảo đảm với chúng tôi rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất cứ mục đích nào phi pháp hoặc bị cấm theo những điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng, vô hiệu, làm quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào của DOTE, hay (các) trang web của DOTE, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức mọi Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ Dịch vụ nào, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc các mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của DOTE hoặc với bất kỳ Dịch vụ nào, thông qua việc lấy cắp dữ liệu, lấy trộm mật khẩu hoặc bất kỳ cách nào khác. Bạn không được nhận hoặc tìm cách nhận được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ ý thông qua Dịch vụ. Bạn không được sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, việc cố tình làm hại đến cá nhân hoặc tổ chức, kể cả DOTE.

DOTE luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà việc tiết lộ đó được cho là cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật, quy định hiện hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ nào hoặc để chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc từng phần, khi có lý do hợp lý để làm vậy.

5. TÀI LIỆU BẠN CUNG CẤP CHO CỬA HÀNG DOTE HOẶC ĐĂNG LÊN TRANG WEB

DOTE không tuyên bố quyền sở hữu tài liệu mà bạn cung cấp cho DOTE (bao gồm phản hồi, đánh giá và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, nhập hoặc gửi cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc các dịch vụ liên quan để được xem xét bởi công chúng hoặc các thành viên của một cộng đồng chung hoặc riêng tư nào, (gọi chung là “Đệ trình”). Tuy nhiên, DOTE sẽ được phép sử dụng Đệ trình của bạn, bao gồm tên bạn cho mục đích được đệ trình.

Bạn sẽ không được đền bù cho việc sử dụng Đệ trình của bạn. DOTE không chịu trách nhiệm đăng hoặc sử dụng bất kỳ Đệ trình nào mà bạn có thể cung cấp và DOTE có thể tùy ý xóa bỏ mọi Đệ trình vào bất cứ lúc nào.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Đệ trình của bạn như được mô tả trong những Điều khoản Sử dụng và Bán hàng này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi Đệ trình.

6. CHÍNH SÁCH ĐỆ TRÌNH Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN

DOTE và nhân viên của nó không chấp nhận hoặc xem xét các ý tưởng tự nguyện, bao gồm ý tưởng cho các chiến dịch quảng cáo mới, các đợt khuyến mại mới, sản phẩm hoặc công nghệ mới, quy trình, tài liệu, chương trình tiếp thị hoặc tên sản phẩm mới. VUI LÒNG KHÔNG GỬI BẤT KỲ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT MANG TÍNH SÁNG TẠO GỐC, Ý TƯỞNG, MẪU, BẢN TRÌNH BÀY HOẶC CÁC TÁC PHẨM NÀO KHÁC. Mục đích duy nhất của chính sách này là tránh tạo ra hiểu lầm hoặc tranh chấp khi sản phẩm hoặc các chiến lược tiếp thị của DOTE có thể giống với ý tưởng được gửi cho DOTE. Vì vậy, vui lòng không gửi các ý tưởng tự nguyện của bạn cho DOTE hoặc cho bất cứ ai tại DOTE.

Nếu bạn vẫn gửi, bất kể chúng tôi yêu cầu bạn không cung cấp cho chúng tôi ý tưởng và tài liệu của bạn, vui lòng hiểu rõ rằng DOTE sẽ không đền bù cho bạn về những ý tưởng và tài liệu đó và sẽ không đảm bảo ý tưởng và tài liệu của bạn sẽ được coi là bí mật hoặc độc quyền.

7. LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Cửa hàng DOTE có thể bao gồm liên kết tới các trang web của bên thứ ba cho phép bạn rời khỏi Trang web. Các trang web được liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của DOTE và DOTE không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào hay bất kỳ liên kết nào có trong trang web được liên kết, hoặc bất kỳ sự thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các trang web đó. DOTE chỉ cung cấp những liên kết này cho bạn tạo sự thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào cũng không ngụ ý sự tán thành của DOTE đối với trang web đó. Việc sử dụng trang web của bên thứ ba của bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

Các điều khoản Liên quan đến việc Bán Sản phẩm cho Bạn

8. TÍNH SẴN CÓ THEO ĐỊA LÝ

Cửa hàng DOTE dành cho những khách hàng cư trú tại tỉnh, tỉnh lân cận, khu vực dịch vụ của Trang web này hoặc là toàn Việt Nam và có thể có giới hạn về địa điểm chúng tôi có thể giao sản phẩm theo quy định trong các chính sách giao hàng của chúng tôi. Để hoàn tất mua hàng, bạn phải có địa chỉ thanh toán và giao hàng hợp lệ tại tỉnh hoặc khu vực của bạn.

9. CHỈ NGƯỜI DÙNG CUỐI

Bạn phải là người dùng cuối để mua các sản phẩm từ cửa hàng DOTE. Người trung gian không đủ điều kiện mua hàng từ Trang web này.

10. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ TÀI KHOẢN

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và thông tin tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua hàng tại cửa hàng DOTE. Bạn đồng ý cập nhật ngay tài khoản của bạn và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số điện thoại của bạn, để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết về giao dịch của bạn.

11. TÍNH SẴN CÓ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ GIỚI HẠN ĐẶT HÀNG

Giá cả và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không có thông báo, nhưng bạn sẽ luôn được tính mức giá được hiển thị vào lúc bạn xác nhận đơn hàng của mình. DOTE có thể đặt ra giới hạn đối với số lượng hàng có thể mua cho mỗi đơn hàng, mỗi tài khoản, mỗi người hoặc mỗi công ty, bạn sẽ được thông báo về điều này trên Trang web hoặc trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn.

DOTE có thể từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ đơn hàng nào vào bất cứ lúc nào, hoàn lại bất cứ khoản tiền nào mà bạn đã thanh toán cho đơn hàng, vì các lý do hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, nếu bạn không đáp ứng các điều kiện đã nêu vào thời điểm đặt hàng, nếu thanh toán của bạn không thể xử lý được, nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt hàng hiện không có hoặc vì các lỗi rõ ràng trên Trang web hoặc lỗi do đơn hàng của bạn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã đặt hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và có thể cung cấp cho bạn sản phẩm thay thế để bạn xem xét. Nếu bạn chọn không mua sản phẩm thay thế, chúng tôi sẽ hủy đơn hàng của bạn. Trong trường hợp lỗi rõ ràng trên Trang web hoặc lỗi do đơn hàng của bạn, chúng tôi có quyền sửa lỗi và tính đúng giá cho bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và cung cấp cho bạn tùy chọn mua sản phẩm với đúng giá hoặc hủy đơn hàng của bạn.

Tất cả các sản phẩm website của chúng tôi, được tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn định trước, chúng bao gồm tiêu chuẩn W3C, SEO hay thiết kế Device. Cụ thể về các tiêu chuẩn này, bạn có thể tham khảo thêm về chúng tại trang tiêu chuẩn trong Trang web này, theo sơ đồ Trang Chủ - Sơ Đồ - Tiêu Chuẩn.

Trừ khi thời gian giao hàng cụ thể được đề cập vào lúc đặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ được giao trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày bạn đặt hàng. Tín dụng hoặc khoản tiền hoàn lại sẽ được gửi vào phương thức thanh toán tương tự và tài khoản được dùng để đặt hàng.

12. ĐIỀU KHOẢN MUA VÀ CẤP PHÉP WEBSITE

Mọi thiết kế web được cung cấp từ cửa hàng DOTE (“Website”) và dịch vụ khác (kể cả hàng hóa) có sẵn trên cửa hàng DOTE hoặc Dịch vụ đều là sản phẩm có bản quyền của DOTE và/hoặc các nhà cung cấp của DOTE.

Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối lại Website hoặc hàng hóa không theo các quy định có liên quan và luật hiện hành đều bị nghiêm cấm rõ ràng và có thể phải chịu các hình phạt hình sự và dân sự nặng. Người vi phạm có thể bị khởi tố tới mức tối đa có thể.

ĐỂ THUẬN TIỆN CHO BẠN, DOTE CÓ THỂ CUNG CẤP NHƯ MỘT PHẦN CỦA CỬA HÀNG DOTE HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC TRONG WEBSITE HOẶC HÀNG HÓA CỦA DOTE, CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ/HOẶC TẢI XUỐNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT PHẦN CỦA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC BÁN. TRONG PHẠM VI LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DOTE KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC SẢN PHẨM ĐẦU RA CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH NÀO NHƯ VẬY.

Vui lòng tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của người khác khi sử dụng các công cụ và tiện ích trên cửa hàng DOTE hoặc Dịch vụ, hoặc trong các Website hoặc hàng hóa.

13. TẢI XUỐNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Các sản phẩm tải xuống Tài liệu Điện tử, viết tắt là “ED” (nếu có) được cung cấp cho bạn bằng cách tạo một liên kết tải xuống trong tài khoản DOTE của bạn được liên kết với việc mua sản phẩm của bạn. Theo đoạn dưới đây, chúng tôi sẽ lưu trữ liên kết tải xuống và khóa kỹ thuật số liên quan trong tài khoản DOTE của bạn trong ba (3) năm kể từ ngày mua. Đối với sản phẩm đăng ký ED, các điều khoản khác và quyền lưu trữ có thể được áp dụng, bạn sẽ được yêu cầu xem xét và đồng ý với các điều khoản này vào lúc đăng ký.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể hủy hoặc sửa đổi chương trình lưu trữ khóa kỹ thuật số của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể ngừng hỗ trợ lưu trữ khóa cho một hoặc nhiều sản phẩm vào bất cứ lúc nào và vì các lý do hợp pháp, bao gồm, theo ví dụ, vào cuối chu kỳ hỗ trợ sản phẩm, sau đó bạn sẽ không có quyền truy cập vào liên kết tải xuống hoặc khóa kỹ thuật số nữa. Nếu chúng tôi hủy hoặc sửa đổi chương trình của mình khiến bạn không có quyền truy cập vào liên kết tải xuống hoặc (các) khóa kỹ thuật số trong tài khoản của bạn nữa, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn ít nhất 90 ngày bằng thông tin liên hệ cho tài khoản DOTE liên quan.

14. QUY TRÌNH CUNG CẤP SẢN PHẨM

Các sản phẩm được cung cấp trên Trang web này, theo hình thức trực tuyến có nghĩa là bạn có thể mua chúng bằng hình thức trực tuyến. Để thuận lợi cho quá trình mua hàng của bạn trên Trang web, bạn có thể thực hiện các bước đơn giản sau đây:

b1: Chọn sản phẩm cần mua
b2: Bấm nút Mua
b3: Xem lại hàng chọn mua tại trang Giỏ Hàng
b4: Chọn phương thức thanh toán và điền thông tin để nhận hàng
b5: Bấm nút Chấp Nhận
b6: Xem lại thông tin của toàn bộ quá trình giao dịch
b7: Xác nhận đề nghị mua

Căn cứ vào Đề nghị mua của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành cung cấp sản phẩm theo các yêu cầu của bạn. Sau khi bạn đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về mua hàng, việc giao hàng được thực hiện như trong quy định về giao hàng tại ĐIỀU 17 bên dưới.

15. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC

Ngoài Website và các sản phẩm ED, các sản phẩm và dịch vụ khác có sẵn để mua hoặc dùng thử trên cửa hàng DOTE cũng có thể được cung cấp cho bạn theo các thỏa thuận cấp phép người dùng cuối riêng, điều khoản sử dụng, điều khoản dịch vụ hoặc các điều khoản và điều kiện khác. Nếu bạn mua hoặc sử dụng những sản phẩm đó, bạn cũng có thể được yêu cầu chấp nhận những điều khoản đó như điều kiện mua, cài đặt hoặc sử dụng.

16. GIÁ VÀ THANH TOÁN

Giá của các sản phẩm trên cửa hàng DOTE sẽ được niêm yết trên Trang web. Nếu chúng tôi có địa điểm bán lẻ của cửa hàng DOTE tại tỉnh hoặc khu vực của bạn, thì giá, lựa chọn sản phẩm và khuyến mại được cung cấp trên Trang web có thể thay đổi bất cứ lúc nào so với thông tin được cung cấp hoặc có sẵn tại các địa điểm bán lẻ của chúng tôi. DOTE không đảm bảo rằng giá, sản phẩm hoặc khuyến mại được cung cấp trực tuyến cũng sẽ có sẵn hoặc được áp dụng tại địa điểm bán lẻ. Tương tự, DOTE không đảm bảo rằng giá, sản phẩm hoặc khuyến mại được cung cấp tại địa điểm bán lẻ cũng sẽ có sẵn hoặc được áp dụng trực tuyến.

Việc định giá tại cửa hàng DOTE dựa trên việc bán Website và dịch vụ cho các khách hàng cá nhân cuối. Nếu bạn đang mua hàng cho một tổ chức thương mại, giáo dục hoặc chính phủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các chương trình cấp phép nội dung của chúng tôi.

Cửa hàng DOTE không có đảm bảo đối chiếu giá. Giá sẽ không khớp với giá quảng cáo mà các nhà bán lẻ khác cung cấp cho cùng mặt hàng.

Chúng tôi có thể tạo điều kiện cho bạn đặt hàng trước một sản phẩm từ Trang web của chúng tôi trước khi sản phẩm đó có sẵn để mua. Nếu bạn chọn đặt hàng trước một sản phẩm, chúng tôi có thể yêu cầu bạn có một khoản tín dụng trước tại thời điểm đặt hàng trước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không lấy số tiền này của bạn cho đến ngày sản phẩm có sẵn để tải xuống cho bạn hoặc chúng tôi giao sản phẩm cho bạn. Nếu giá quảng cáo của sản phẩm giảm trong thời gian kể từ ngày bạn đặt trước đến ngày sản phẩm có sẵn để tải xuống hoặc ngày giao hàng, chúng tôi sẽ tính tiền bạn theo giá thấp hơn. Bạn có thể hủy đơn đặt hàng trước của mình bất cứ lúc nào trước khi sản phẩm được giao hoặc có sẵn để tải xuống bằng cách gọi đến số điện thoại hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trên trang Bán hàng và Hỗ trợ. Sau khi đơn hàng đặt trước của bạn được giao hoặc có sẵn để tải xuống, các chính sách trả lại hàng thông thường của chúng tôi sẽ được áp dụng. Chúng tôi sẽ chỉ rõ trên Trang web nếu các điều khoản đặt hàng trước khác nhau được áp dụng cho sản phẩm cụ thể.

Giá hiển thị trên Trang web không bao gồm tất cả các loại thuế hoặc phí (“Thuế”) có thể được áp dụng cho giao dịch mua hàng của bạn. Giá hiển thị trên Trang web cũng không bao gồm chi phí giao hàng. Thuế và các chi phí giao hàng sẽ được cộng vào số tiền mua hàng của bạn và được hiển thị trên trang thanh toán. Bạn sẽ có cơ hội xem lại tất cả các khoản thuế và chi phí giao hàng áp dụng cho việc mua hàng của bạn trước khi bạn xác nhận mua hàng. Mỗi mặt hàng trong Giỏ mua hàng của bạn được hiển thị theo mức giá mặt hàng hiện tại.

Việc cung cấp sản phẩm trên cửa hàng DOTE không cấu thành việc cung cấp ràng buộc của chúng tôi. Bằng cách bấm vào “chấp nhận”, “xác nhận đề nghị mua” hoặc nút so sánh để gửi đơn hàng của bạn đến chúng tôi, bạn cung cấp ràng buộc liên quan đến tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng của mình. Nếu chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn, bạn sẽ nhận được thư điện tử xác nhận mua hàng tự động. Hợp đồng mua hàng được kết thúc qua thư điện tử này.

Việc cung cấp sản phẩm trên cửa hàng DOTE không cấu thành việc cung cấp ràng buộc của chúng tôi. Bằng cách bấm vào “chấp nhận”, “xác nhận đề nghị mua” hoặc nút so sánh để gửi đơn hàng của bạn đến chúng tôi, bạn cung cấp ràng buộc liên quan đến tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng của mình. Nếu chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn, bạn sẽ nhận được thư điện tử xác nhận mua hàng tự động. Hợp đồng mua hàng được kết thúc qua thư điện tử này.

Cửa hàng DOTE cung cấp các tùy chọn thanh toán khác như được chỉ định trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền thay đổi các tùy chọn thanh toán của mình bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do nào. Nếu việc cung cấp được thực hiện bằng đồng Việt Nam và có thể thanh toán bằng một đơn vị tiền tệ khác, giá cuối cùng bằng đồng Việt Nam sẽ tùy thuộc vào tỷ giá ngoại hối, thuế và phí được áp dụng bởi ngân hàng theo quy định vào thời điểm thanh toán. Những giao dịch này có thể phải chịu thuế và/hoặc phí đối với các giao dịch không được tính phí bởi cửa hàng DOTE.

17. GIAO HÀNG

Thời hạn giao hàng được quy định tại ĐIỀU 11 hoặc trong từng trường hợp của sản phẩm cụ thể khi bạn đặt hàng.

Nếu bạn ở cùng tỉnh hoặc các tỉnh lân cận, chúng tôi có thể tiến hành giao website trực tiếp cho bạn, bao gồm cả mã nếu bạn yêu cầu là như vậy.

Nếu bạn ở các khu vực địa lý khác, chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt trực tiếp website cho bạn chạy trên WWW, và gửi mã được lưu trữ trên mạng cho bạn thông qua một đường dẫn để bạn có thể tải về.

Trong trường hợp vì một lý do nào đó khiến việc giao hàng bị chậm chễ hơn dự định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kịp thời trong vòng 24 giờ trước khi thời hạn giao hàng kết thúc bằng thư điện tử hoặc số điện thoại bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn sẽ cho phép chúng tôi kéo dài thời hạn giao hàng trong một khoảng thời gian hợp lý thêm hoặc có thể hủy hợp đồng nếu muốn theo các quy định của pháp luật.

18. CHÍNH SÁCH TRẢ LẠI HÀNG

Chính sách trả lại hàng của cửa hàng DOTE được quy định bên dưới. Chính sách trả lại hàng được cung cấp cùng với mọi quyền trả lại hàng theo luật định mà bạn có thể có theo luật.

Bạn có thể rút khỏi Hợp đồng này nếu việc giao hàng chưa diễn ra mà không cần đưa ra lý do trong vòng bẩy (07) ngày theo lịch. Thời gian rút lui sẽ hết hạn sau bẩy (07) ngày kể từ:

(i) Đối với sản phẩm và dịch vụ ED, khi sản phẩm có sẵn để tải xuống hoặc dịch vụ bắt đầu. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm ED ngay khi đặt hàng; và
(ii) Ngày hợp đồng mua hàng bắt đầu có hiệu lực.

Nếu luật hiện hành của Việt Nam cho phép thời gian rút lui lâu hơn, thời gian đó sẽ được áp dụng.

Để thực hiện quyền rút lui, bạn phải thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn trước khi hết hạn thời gian rút lui. Hãy liên hệ với chúng tôi tại Bán hàng và Hỗ trợ để thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn và để bắt đầu quy trình rút lui.

Chúng tôi sẽ hoàn lại khoản tiền bạn đã thanh toán cho sản phẩm và việc giao hàng cho bạn nếu bạn thực hiện quyền rút lui của mình. Khoản tiền hoàn lại sẽ được gửi vào phương thức thanh toán ban đầu.

Chúng tôi có thể gia hạn thời gian quyền rút lui trong kỳ nghỉ lễ hoặc các thời điểm khác. Nếu thời gian lâu hơn được quảng cáo trên Trang web của chúng tôi, thì thời gian được quảng sẽ được áp dụng.

Tất cả các sản phẩm, hàng hóa khách hàng đã mua và nhận hàng, chúng tôi sẽ không nhận lại mà thực hiện theo chính sách bảo hành đối với sản phẩm, hàng hóa cung cấp cho khách hàng. Trong trường hợp website của khách hàng đáp ứng các điều kiện về bảo hành, chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành website theo các quy định của chính sách bảo hành của chúng tôi. Bạn có thể xem trước chính sách bảo hành của chúng tôi theo sơ đồ Trang Chủ - Sơ Đồ - Bảo Hành.

19. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Vui lòng truy cập trang Bán hàng và Hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin về tùy chọn dịch vụ khách hàng.

Các điều khoản Liên quan đến cả việc Bạn Sử dụng cửa hàng DOTE và Giao dịch Bán hàng cho Bạn.

20. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Điều khoản Sử dụng và Bán hàng có hiệu lực vào lúc bạn đồng ý với các điều khoản này sẽ quy định việc mua hàng của bạn và nó dùng để điều chỉnh hợp đồng mua hàng giữa chúng tôi và khách hàng trong mỗi giao dịch. Trước khi bạn mua hàng lần sau, DOTE có thể đã cập nhật Điều khoản Sử dụng và Bán hàng mà không thông báo cho bạn. Hãy đảm bảo xem lại Điều khoản Sử dụng và Bán hàng hiện tại mỗi lần bạn truy cập cửa hàng DOTE. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu hoặc in một bản sao Điều khoản Sử dụng và Bán hàng để tham khảo sau này và sử dụng cùng với việc mua hàng của bạn.

21. CÁC GIỚI HẠN SỬ DỤNG CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Bạn phải đến tuổi thành niên tại tỉnh/lãnh thổ cư trú của bạn để có thể mua các sản phẩm từ cửa hàng DOTE.

22. BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin về bạn và lịch sử mua hàng của bạn sẽ được xử lý theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi.

23. HIỂN THỊ VÀ MÀU SẮC SẢN PHẨM

DOTE cố gắng hiển thị màu sắc sản phẩm và hình ảnh chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, các màn hình máy tính khác nhau sẽ hiển thị màu khác nhau và chúng tôi không thể đảm bảo rằng màu bạn nhìn thấy trên màn hình của mình sẽ khớp chính xác với màu của sản phẩm.

24 LỖI TRÊN TRANG WEB

Chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm công bố thông tin chính xác, cập nhật Trang web thường xuyên và sửa lỗi khi phát hiện thấy. Tuy nhiên, bất kỳ nội dung nào trên Trang web của chúng tôi có thể không chính xác hoặc lỗi thời vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Chúng tôi giữ quyền thực hiện thay đổi đối với Trang web, cửa hàng DOTE bất cứ lúc nào, bao gồm giá sản phẩm, thông số kỹ thuật, phiếu mua hàng và tính sẵn có.

25. CHẤM DỨT SỬ DỤNG TRANG WEB

DOTE có thể chấm dứt tài khoản hoặc việc sử dụng Trang web, cửa hàng DOTE của bạn bất cứ lúc nào vì các lý do hợp pháp, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng và Bán hàng này hoặc nếu Trang web không còn được DOTE điều hành nữa. Bằng việc sử dụng cửa hàng DOTE, bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với mọi đơn hàng bạn đặt hoặc các khoản phí bạn phải chịu trước khi chấm dứt. DOTE có thể thay đổi, ngừng hoặc tạm ngừng cửa hàng DOTE bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do nào, có hoặc không thông báo trước cho bạn. Nếu việc thay đổi, ngừng sử dụng hoặc tạm ngừng ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn hoặc làm gián đoạn đơn hàng của bạn, vui lòng liên hệ với cửa hàng DOTE.

26. ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ CHUNG
1. Phiên dịch Hợp đồng

Nếu, trong khu vực pháp lý bất kỳ, bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này hoặc việc áp dụng Hợp đồng cho một bên hoặc trường hợp bất kỳ bị hạn chế, bị cấm hoặc không thể thực thi, điều khoản đó, trong khu vực pháp lý đó, sẽ chỉ hết hiệu lực mà không vô hiệu các điều khoản còn lại của Hợp đồng này và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực hoặc khả năng thực thi của những điều khoản đó trong mọi khu vực pháp lý khác hoặc không ảnh hưởng đến việc áp dụng cho các bên hoặc trường hợp khác. Khi có thể, mọi điều khoản như vậy sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và sẽ được giải thích và áp dụng trong phạm vi nhỏ hơn, khi cần thiết để có hiệu lực. Các điều khoản khác có thể được áp dụng nếu bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ các trang web khác của DOTE.

2. Chuyển nhượng

Chúng tôi có thể nhượng lại, chuyển nhượng hoặc hủy bỏ các quyền và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này, toàn bộ hay từng phần, bất kỳ lúc nào và có thể có hoặc không thông báo cho bạn. Bạn không thể nhượng lại hợp đồng này hay chuyển nhượng bất kỳ quyền nào được nêu ở đây.

3. Không có Người thụ hưởng Bên thứ ba

Hợp đồng này chỉ phục vụ cho lợi ích của bạn và của chúng tôi. Hợp đồng này không phục vụ cho quyền lợi của bất kỳ người nào khác, ngoại trừ người thừa kế và chuyển nhượng được phép.

4. Khiếu nại

Khiếu nại phải được đệ trình trong khoảng thời gian mà pháp luật yêu cầu. Nếu khiếu nại của bạn không được lập kịp thời hạn, thì khiếu nại đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

5. Thông báo và Liên lạc

Đối với các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, vui lòng xem trang Bán hàng và Hỗ trợ trên Trang web. Đối với các tranh chấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê ở phía trên các Điều khoản Sử dụng và Bán hàng này.

6. Luật Áp dụng

Luật của Việt Nam áp dụng cho việc giải thích Hợp đồng này và áp dụng cho các khiếu nại đối với vi phạm, không xét đến các nguyên tắc cơ bản của luật. Tất cả khiếu nại khác, bao gồm khiếu nại về vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, luật bảo vệ người tiêu dùng tại thời điểm bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, bao gồm mọi câu hỏi về sự hiện hữu, tính hợp lệ hoặc việc chấm dứt Hợp đồng, sẽ được đệ trình đến và chịu phán quyết cuối cùng của trọng tài tại tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian có hiệu lực, mà quy tắc này được cho là kết hợp vào phần này làm tài liệu tham chiếu với điều khoản này. Tòa án hòa giải sẽ bao gồm một trọng tài do Chủ tịch trọng tài chỉ định. Quyết định của trọng tài là cuối cùng, có tính ràng buộc và không thể chối cãi được và có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc xét xử của toà án tại bất kỳ tỉnh nào.

27. Thông báo

Thông báo về vi phạm bản quyền đã khiếu nại phải được gửi cho đại lý được chỉ định của DOTE. CÂU HỎI ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH NHƯNG KHÔNG LIÊN QUAN TỚI QUY TRÌNH SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI.

Thông báo bản quyền và thương hiệu

Tất cả nội dung của Trang web và Dịch vụ thuộc Bản quyền © 2020 DOTE và/hoặc các nhà cung cấp của doanh nghiệp, tại địa chỉ thôn Đại Vi, X. Đại Đồng, H. Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Mọi quyền được bảo lưu. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi giữ quyền sở hữu, quyền tác giả, các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với Trang web, Dịch vụ và nội dung. DOTE và các tên, biểu trưng và biểu tượng của tất cả các sản phẩm và dịch vụ của DOTE có thể là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của DOTE tại Việt Nam và/hoặc các quốc gia khác.