Tương Tác Vi Mô


Tương tác vi mô Đây là kiểu thiết kế website nhằm tạo ra các bước hành động cho khách hàng trên trang web, bảo đảm những giá trị nhỏ không bị bỏ qua.

Những chỉ dẫn chi tiết, từng bước trên trang giúp khách hàng có đầy đủ thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định:

- Cung cấp thông tin
- Mua sắm
- Đăng ký tham dự
Các kiểu thiết kế khác
  1. Thiết kế cuộn
  2. Đồ họa website
  3. Thiết kế Landing Page
  4. Thiết kế màu dốc
  5. Thiết kế phẳng
  6. Thiết kế thẻ
  7. Thiết kế trồi
  8. Thiết kế trượt
  9. Thiết kế Typography