Thiết Kế Trồi


Thiết kế trồi Thiết kế trồi hay Material Design được thực hiện dựa trên 3 yếu tố:

Không gian: Giới hạn về không gian để thực hiện.
Thành phần: Những đối tượng được lựa chọn để thực hiện giá trị tách phẳng.
Mức độ: Tỷ lệ giữa các thể hiện sau thiết kế.
Các kiểu thiết kế khác
  1. Thiết kế cuộn
  2. Đồ họa website
  3. Thiết kế Landing Page
  4. Thiết kế màu dốc
  5. Thiết kế phẳng
  6. Thiết kế thẻ
  7. Thiết kế trượt
  8. Tương tác vi mô
  9. Thiết kế Typography