Nguyên tắc chăm sóc khách hàng

Khách hàng được coi là những người khó tính nhất, khi nhân viên chăm sóc được họ mà không ảnh hưởng đến đời sống công việc đòi hỏi phải có những nguyên tắc nhất định, các nguyên tắc sẽ hỗ trợ nhân viên định hướng và hành động đúng, như vậy giữ được khách hàng nhằm đem lại hiệu quả công việc và tăng doanh thu cho công ty, để hỗ trợ các nhân viên tránh gặp các sai sót khi chăm sóc khách hàng dưới đây là 8 nguyên tắc mà nhân viên cần tuân thủ:

  1. Không tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc các khách hàng đã mua hoặc đã tiêu thụ sản phẩm của công ty.
  2. Không chỉ giới hạn ở các dịch vụ gia tăng kèm theo sản phẩm.
  3. Chăm sóc khách hàng nhằm để giữ khách hàng.
  4. Chuyển những thay đổi trong hành vi của khách hàng thành thị hiếu.
  5. Nhân viên hướng vào khách hàng, thiết lập quan hệ giữa nhân viên và khách hàng.
  6. Làm việc theo cách để thỏa mãn mong muốn và nhu cầu của khách hàng.
  7. Chăm sóc khách hàng có nghĩa là ít hơn quảng cáo.
  8. Nhân viên sử dụng kỹ năng để chăm sóc.