Công Việc Tuyệt Vời


HTML, CSS, JS

Công việc của thiết kế website được thực hiện dựa trên sử dụng các ngôn ngữ thiết kế phổ biến, thân thiện sử dụng là HTML, CSS, JS. Đây là các ngôn ngữ được hầu hết các trình duyệt hỗ trợ và chúng được tích hợp sẵn trong công cụ Visual Studio.

Với các phần tử thẻ, mã là tiêu chuẩn, dễ kiểm tra chúng được hỗ trợ SEO tốt, giá trị sử dụng là không có giới hạn về kết hợp sử dụng giữa 3 ngôn ngữ trên trang web, chúng cũng có kích thước nhỏ, nhẹ và có thể nén thêm. Các ngôn ngữ còn cho phép tạo các giá trị đồ họa tốt nhất cho website.

Sử dụng các ngôn ngữ


1. HTML (Hypertext Markup Language)

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, phiên bản sử dụng là HTML 5.0
 • Dùng để tạo các trang .html, .htm
 • Khai báo sử dụng bằng <!DOCTYPE>
 • Các thẻ meta để mô tả và khai báo trang web
 • Tạo cấu trúc nội dung trang web
 • Các loại thẻ để chứa các loại nội dung
 • Đánh dấu nội dung trang web

2. CSS (Cascading Style Sheets)

Ngôn ngữ định kiểu, phiên bản sử dụng là CSS 3.0
 • Có thể khai báo định kiểu nội dòng, trên trang, trong tệp nhúng ngoài
 • Dùng để định kiểu trang web
 • Tạo thể hiện cho các phần tử trên trang web
 • Để bố cục trang web có tổ chức hơn
 • Đáp ứng hiển thị trên các thiết bị khác nhau bằng @media
 • Tiết kiệm thời gian viết mã thông qua các phần tử định kiểu giống nhau

3. JS (Javascript)

Ngôn ngữ lập trình kịch bản, phiên bản sử dụng là Javascript 1.8.5
 • Có thể khai bảo trên phần tử thẻ, trên trang, trong tệp nhúng ngoài
 • Tạo chức năng động cho trang web
 • Tạo tương tác sử dụng
 • Tạo các kịch bản thể hiện trang web
 • Thay đổi lựa chọn định kiểu cho trang web
 • Dùng các tiện ích nhúng ngoài hoặc các hàm Javascript API





Tải về Bootstrap 4.1.3