HỢP ĐỒNG MẪU SỐ 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
________________

HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG
Số: ........
Ngày: ........

• Căn cứ Luật Thương mại số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
• Căn cứ Luật công nghệ thông tin số: 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
• Căn cứ Luật giao dịch điện tử số: 51/2005/QH11 ngày 29/11/2015;
• Căn cứ Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử;
• Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
• Căn cứ vào khả năng của công ty TNHH Một thành viên Đồng Thế và nhu cầu của khách hàng

Chúng tôi gồm:

BÊN A:
Người đại diện:
Chức vụ:
Trụ sở chính:
Điện thoại:                Di động:
Email:
Số tài khoản:
Mã số thuế:

BÊN B: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG THẾ
Người đại diện: Ông Quách Hiệp Doanh
Chức vụ: Giám đốc
Trụ sở chính: Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: (0222) 3 847 118        Di Động: 0968 575 974
Email: lienhe@dote.vn
Số tài khoản: 10201 000 1864209 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh KCN Tiên Sơn
Mã số thuế: 2300755478

Sau khi thương thảo, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

1.1 Bên B nhận thiết kế và xây dựng cho bên A … website với tính năng và chi phí như sau:
Gói dịch vụ thiết kế website:
Chi phí:

1.2 Bên B lựa chọn mua thêm các dịch vụ sau:
• Dịch vụ tên miền
Tên miền:
Phí đăng ký:
Phí duy trì / năm:        Thuế VAT (10%):
Cộng:

• Dịch vụ lưu trữ
Gói dịch vụ:
Cước dịch vụ / năm:        Thuế VAT (10%):
Cộng:

1.3 Tổng trị giá hợp đồng đã bao gồm thuế VAT:
(Bằng chữ:          )

ĐIỀU 2: GIAO HÀNG

2.1 Bên B sẽ hoàn thành thiết kế website trong vòng … ngày kể từ ngày bên A cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết cho công việc thiết kế.

2.2 Dịch vụ tên miền và lưu trữ bên B sẽ cung cấp trong thời hạn từ 1 – 2 ngày kể từ ngày bên A thanh toán.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

3.1 Bên A sẽ thanh toán cho bên B làm hai (02) đợt:
3.1.1 Thanh toán 20% trị giá tiền thiết kế website tương đương … ngay sau khi hợp đồng này được ký kết.
3.1.2 Thanh toán nốt 80% trị giá tiền thiết kế website tương đương … ngay sau khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu website.

3.2 Phí tên miền và cước lưu trữ bên A thanh toán trước khi nhận

3.3 Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1 Có nghĩa vụ cử người phối hợp với bên B lựa chọn và thiết kế giao diện. Giao diện sẽ phải quyết định trong vòng 2 - 3 ngày sau khi ký hợp đồng.

4.2 Có nghĩa vụ cung cấp các thông tin, nội dung, hình ảnh ... về công ty và sản phẩm để bên B sử dụng trong quá trình thiết kế website. Các thông tin này bên A chịu trách nhiệm về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

4.3 Có nghĩa vụ cử nhân viên tiếp nhận và nghiệm thu website. Nhân viên này sẽ được đào tạo và hướng dẫn cách quản trị website.

4.4 Có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thanh toán nêu tại điều 3, hợp đồng này.

4.5 Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề đòi bồi thường và xử lý theo luật định nếu bên B vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1 Có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc các hạng mục công việc đã ký và đảm bảo bàn giao website đúng thời hạn.

5.2 Có nghĩa vụ cung cấp các bản thiết kế trong vòng 2 - 3 ngày sau khi ký hợp đồng và tư vấn cho bên A lựa chọn một thiết kế phù hợp để xây dựng website.

5.3 Có nghĩa vụ đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên của bên A tiếp nhận và quản trị toàn bộ website bao gồm các công việc như: quản trị nội dung, tải dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và các thiết đặt cần thiết (nếu có).

5.4 Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề đòi bồi thường và xử lý theo luật định nếu bên A vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 6: CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ HOÀN TRẢ

6. 1. Chính sách bảo hành
Dịch vụ thiết kế website được bảo hành theo chính sách và các điều kiện bảo hành của bên B.

6. 2. Hoàn trả
Khách hàng không được trả lại tiền sau khi đã thanh toán, trong trường hợp khách hàng có khó khăn về mặt kỹ thuật trong việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ sẽ được bên B hỗ trợ giải quyết bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ bảo trì.

ĐIỀU 7: BẤT KHẢ KHÁNG

Các nguyên nhân khách quan dưới đây được coi là bất khả kháng và là căn cứ để một trong hai bên đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng:

7.1 Các nguyên nhân thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, ...

7.2 Một trong hai bên trở nên không còn đủ tư cách pháp nhân theo một quyết định của tòa án hoặc bên đó chủ động đăng ký chấm dứt hoạt động, tạm ngừng hoạt động, giải thể.

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này (nếu có) sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, hòa giải, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thể tự thống nhất được, sẽ đưa ra Trọng tài kinh tế để giải quyết. Phán quyết của trọng tài là cuối cùng buộc các bên phải thực hiện, án phí do bên thua chịu.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Mọi sửa đổi, bổ xung các điều khoản của hợp đồng này đều được các bên nhất trí và lập thành văn bản. Mọi chi phí phát sinh từ việc sửa đổi, bổ xung sẽ do bên đề nghị chịu trách nhiệm thanh toán.

9.2 Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản (mỗi bản có … trang) có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)